I Sa-mu-ên 23:3

I Sa-mu-ên 23:3 VIE2010

Tuy nhiên, những người theo Đa-vít nói: “Ở tại đây, ngay trong đất Giu-đa, mà chúng ta còn sợ hãi, huống chi đi đến Kê-i-la để đánh quân Phi-li-tin!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share