I Sa-mu-ên 23:18

I Sa-mu-ên 23:18 VIE2010

Hai người cùng lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi Đa-vít ở lại Hô-rết, còn Giô-na-than trở về nhà mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share