I Sa-mu-ên 23:14

I Sa-mu-ên 23:14 VIE2010

Đa-vít ở các nơi hiểm trở trong hoang mạc thuộc vùng đồi núi hoang mạc Xíp. Sau-lơ săn đuổi ông hằng ngày, nhưng Đức Chúa Trời không phó ông vào tay Sau-lơ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share