I Sa-mu-ên 23:13

I Sa-mu-ên 23:13 VIE2010

Vậy, Đa-vít và những người theo mình, khoảng sáu trăm người, liền trỗi dậy ra khỏi Kê-i-la, và đi hết nơi nầy đến nơi khác. Khi nghe tin Đa-vít đã thoát ra khỏi Kê-i-la, Sau-lơ không kéo quân đi nữa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share