I Sa-mu-ên 23:12

I Sa-mu-ên 23:12 VIE2010

Đa-vít lại hỏi: “Dân Kê-i-la có nộp con và những người theo con vào tay Sau-lơ không?” Đức Giê-hô-va phán: “Chúng sẽ nộp các ngươi.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share