I Sa-mu-ên 23:11

I Sa-mu-ên 23:11 VIE2010

Dân Kê-i-la có nộp con vào tay Sau-lơ không? Sau-lơ sẽ đi xuống đúng như lời đầy tớ Chúa đã nghe không? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin cho đầy tớ Chúa biết điều đó.” Đức Giê-hô-va phán: “Sau-lơ sẽ đi xuống.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share