I Sa-mu-ên 23:10

I Sa-mu-ên 23:10 VIE2010

Rồi Đa-vít cầu hỏi: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đầy tớ của Chúa đã nghe rằng vì cớ con, Sau-lơ định đến thành Kê-i-la để phá hủy thành nầy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share