I Các Vua 22:5

I Các Vua 22:5 VIE2010

Tuy nhiên, Giô-sa-phát nói thêm với vua Y-sơ-ra-ên: “Nhưng trước hết, xin ngài cầu hỏi Đức Giê-hô-va.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Các Vua 22:5