I Các Vua 22:48

I Các Vua 22:48 VIE2010

Lúc ấy, ở Ê-đôm không có vua, chỉ có một quan tổng đốc cai trị.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Các Vua 22:48