I Các Vua 22:46

I Các Vua 22:46 VIE2010

Các việc khác của Giô-sa-phát, thế lực của vua, những cuộc chiến vua tham dự, đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Các Vua 22:46