I Các Vua 22:45

I Các Vua 22:45 VIE2010

Giô-sa-phát giao hảo với vua Y-sơ-ra-ên.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share