I Các Vua 22:41

I Các Vua 22:41 VIE2010

Vào năm thứ tư đời A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, thì Giô-sa-phát, con trai A-sa, lên làm vua Giu-đa.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share