I Các Vua 22:1

I Các Vua 22:1 VIE2010

Suốt ba năm, không có chiến tranh giữa A-ram và Y-sơ-ra-ên.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Các Vua 22:1