I Các Vua 17:9

I Các Vua 17:9 VIE2010

“Hãy mau đi đến Sa-rép-ta là thành thuộc về Si-đôn, và ở lại đó. Kìa, Ta đã truyền cho một bà góa ở thành ấy cung cấp thức ăn cho con.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share