I Các Vua 17:23

I Các Vua 17:23 VIE2010

Ê-li bồng đứa trẻ từ phòng cao xuống nhà dưới, giao cho mẹ nó và nói: “Hãy xem, con bà đã sống!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share