I Các Vua 17:22

I Các Vua 17:22 VIE2010

Đức Giê-hô-va nhậm lời của Ê-li, sinh khí của đứa trẻ trở về với nó và nó sống lại.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share