I Các Vua 17:21

I Các Vua 17:21 VIE2010

Ông nằm ấp trên mình đứa trẻ ba lần và kêu cầu với Đức Giê-hô-va rằng: “Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Xin Chúa khiến sinh khí của đứa trẻ nầy trở lại với nó.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share