I Các Vua 17:18

I Các Vua 17:18 VIE2010

Người đàn bà nói với Ê-li: “Thưa ông là người của Đức Chúa Trời, tôi có làm gì phiền đến ông không? Có phải ông đến nhà tôi để nhắc lại những tội lỗi tôi và khiến cho con tôi chết không?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share