I Các Vua 17:16

I Các Vua 17:16 VIE2010

Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Ê-li.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share