I Các Vua 17:15

I Các Vua 17:15 VIE2010

Bà ấy đi và làm như lời Ê-li đã nói. Bà cùng với Ê-li và con bà có đủ ăn lâu ngày.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share