I Các Vua 17:13

I Các Vua 17:13 VIE2010

Nhưng Ê-li nói: “Đừng sợ, hãy trở về làm đúng như bà đã nói. Nhưng trước hết, hãy lấy bột ấy làm một cái bánh nhỏ rồi đem cho tôi. Sau đó, hãy làm cho bà và con trai bà.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share