I Các Vua 17:10

I Các Vua 17:10 VIE2010

Vậy, ông lên đường đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, ông thấy một bà góa lượm củi thì gọi bà và nói: “Xin bà đem cho tôi một chút nước trong bình để tôi uống.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share