I Các Vua 17:1

I Các Vua 17:1 VIE2010

Ê-li, người Thi-sê-be, là một trong những người cư ngụ tại Ga-la-át, nói với A-háp rằng: “Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của Y-sơ-ra-ên mà thề rằng: Những năm sắp tới đây, nếu không có lời của ta thì sẽ không có sương, cũng chẳng có mưa.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share