I Giăng 4:9

I Giăng 4:9 VIE2010

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

I Giăng 4:9

Share