I Cô-rinh-tô 5:4

I Cô-rinh-tô 5:4 VIE2010

Khi anh em nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus; nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share