I Cô-rinh-tô 5:13

I Cô-rinh-tô 5:13 VIE2010

Đức Chúa Trời sẽ xét xử những kẻ ở ngoài. “Hãy loại trừ những kẻ gian ác ra khỏi anh em.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share