I Cô-rinh-tô 10:9

I Cô-rinh-tô 10:9 VIE2010

Cũng chớ thách thức Chúa như một số người trong họ, để rồi bị rắn hủy diệt.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share