I Cô-rinh-tô 10:30

I Cô-rinh-tô 10:30 VIE2010

Nếu tôi tạ ơn rồi ăn thì tại sao tôi lại bị trách cứ về bữa ăn mà tôi đã tạ ơn?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share