I Cô-rinh-tô 10:26

I Cô-rinh-tô 10:26 VIE2010

vì “quả đất và mọi vật chứa trong đó đều thuộc về Chúa.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share