I Cô-rinh-tô 10:23

I Cô-rinh-tô 10:23 VIE2010

“Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều xây dựng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share