I Cô-rinh-tô 10:19

I Cô-rinh-tô 10:19 VIE2010

Tôi nói vậy có ý gì? Của cúng thần tượng có giá trị gì, hay chính thần tượng có ra gì không?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share