I Cô-rinh-tô 10:17

I Cô-rinh-tô 10:17 VIE2010

Vì chỉ có một cái bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ cái bánh ấy, nên chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share