I Cô-rinh-tô 10:16

I Cô-rinh-tô 10:16 VIE2010

Chén phước hạnh mà chúng ta tạ ơn chẳng phải là dự phần trong huyết của Đấng Christ sao? Bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là dự phần trong thân của Đấng Christ sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share