I Cô-rinh-tô 10:15

I Cô-rinh-tô 10:15 VIE2010

Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan; anh em hãy tự suy xét điều tôi nói.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share