I Cô-rinh-tô 10:11

I Cô-rinh-tô 10:11 VIE2010

Tất cả những điều nầy xảy ra cho họ như một bài học, và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share