I Sử Ký 21:9

I Sử Ký 21:9 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán với Gát là nhà tiên kiến của Đa-vít rằng
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Sử Ký 21:9