I Sử Ký 21:6

I Sử Ký 21:6 VIE2010

Nhưng Giô-áp không kiểm tra số người Lê-vi và người Bên-gia-min vì lệnh của vua đáng ghê tởm đối với ông.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share