I Sử Ký 21:5

I Sử Ký 21:5 VIE2010

Giô-áp phúc trình cho vua Đa-vít tổng số dân như sau: Trong cả Y-sơ-ra-ên có một triệu một trăm nghìn người có thể cầm gươm; trong Giu-đa có bốn trăm bảy mươi nghìn người có thể cầm gươm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share