I Sử Ký 21:3

I Sử Ký 21:3 VIE2010

Giô-áp tâu: “Nguyện Đức Giê-hô-va gia tăng dân số của Ngài nhiều gấp trăm lần! Tâu bệ hạ là chúa tôi, chẳng phải tất cả dân chúng đều là thần dân của chúa tôi sao? Tại sao chúa tôi lại bảo làm điều nầy? Tại sao chúa tôi làm cho Y-sơ-ra-ên phải mắc tội?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share