I Sử Ký 21:19

I Sử Ký 21:19 VIE2010

Đa-vít đi lên theo lời của Gát đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói ra.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Sử Ký 21:19