I Sử Ký 21:14

I Sử Ký 21:14 VIE2010

Đức Giê-hô-va giáng ôn dịch xuống Y-sơ-ra-ên làm bảy mươi nghìn người Y-sơ-ra-ên ngã chết.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share