Лука 1
EVE

Лука 1

1
Глава 1
Дюлэг төрэн
1Он-ка укал хоял хачал бичэвур тэлэӈур дукудилритан, 2он-ка дюлэгэл укал коечэл, Төрэндэ кэлмэлни бичэл муттэки тэлэӈритэн, 3тачин-та би, нонан аймакань эйду кубэччон яруттиди, эйдувэн амалтач тэлэӈдэй хинтэки некрэм, хэрлэвӈив Феофил, 4мэн хупкучукэмчэй ӈиӈтэвэн бипкэч халдас.
Иоанн Хэвкигри балдадяккон таимкачин
5Ок-ка Ирод Иудея тэгэмэрэн ӈунэмэчинни бисин, таракам поп Захария гэрбэди биддин, ноӈан хөнтэч попач Авияч гэрбэлэттич ханилаттин, ӈунминтэн#1:5 Ӈунмин – род, родовая ветвь. өмэн бисин. Атыкаӈан Елизаветач гэрбэди Аарон ӈунмидукун бисин. 6Ноӈартан дӫридюр Хэвкитки айгарил биситэн, Хэвки нюнчэлдулин, иткачалин-да ач услач биникэн. 7Ноӈартан ач хутлэсэл биситэн; Елизавета маӈай бисин; дӫридюр-дэлу укал хагдыл, хоя-да анӈанаӈалкасар биситэн. 8Өмнэкэн Захария, мэн амалталий хинмачинь Хэвкитки хиргэддэкэн, 9он хиргэмӈэлдулил долитан биннэгрэгчинни, Хэвки Дюлан бисин, таду хэӈкэсу хэбгиттэй. 10Хэӈкэсу хэбгичиддэкэн, хоял бэил толин илатникан, нэӈэддитэн. 11Таракам ангел, Хэвки мэтумӈэн, ясаллан хэбгилдывун ангидалан ичулрин. 12Ангелу иттыди, Захария олрин, энтэкэе хэӈулрин. 13Ангел ноӈантакин гөнин:
– Эди ӈэлкил, Захария, хин нэӈэччэй долдаврис, атыкаӈаста Елизавета нярудьгас балдавкандин, гэрбудинри-дэ ноӈман Иоанн. 14Энтэкэе-дэ өрэлдэдинри, хокаӈчидинри, хоял-да балдадяккон өрэлдэдир. 15Ноӈан эгден бэй Хэвкитки бигрэдин, минэв, хөнтэв-дэ катагу коланаку этэн колгарар. Эдлэй-дэ унэт эниндукий балдар, укал Хиргэчин Хирандин хираначчин. 16Хояв-да Израиль хурэлбэн хэвкигдин. 17Ноӈан Хунӈит дюлдэлэн ӈэнгэрэдин, Илия хирандин хираникан, эӈидин-дэ эӈилэтникэн, амтыл-да мявулбутан мучувкандай; этылбу-дэ долдарилбу бис айгарарил мэргэӈчидекутэн бөдэй; Ноӈан тачин некчин, Хунӈит эмэдектэкин эйдудюр бэил кимутчал бидэтэн.
18Захария ангелу улгэмрин:
– Он тарав тэдедэку некэнри? Би укал хагды бэй бисэм, атыкаӈу-да анӈанаӈан хоя.
19Ангел барагрин:
– Би Гавриил бисэм, Хэвки дюлдэлэн илатты, эрэв өрэлдэм мэтум хилбанача бисэм. 20Тек хи ач төрэнэ одинри, хикутывчири, тачин гөнигчиму окан ач төрэнэ бидинри. Гонигчиму оннаван эсэкэс тэдер, теми тачин төрэнси бэрибдин.
21Бэил-эси Захарияв алачиддитан, мяӈчиникан, гөру Хэвки Дюдукун этывэн нӫр. 22Захария бэилтэки нӫриди, туркучилрин төрэӈэ, ӈалдиткан ичукэтникэн, укчэнмэттин. Эйдучэндюр бэил унуритан ичунмэю Хэвки Дюлан итчэвэн. 23Оддыди гургэй, Захария дюткий мучурин. 24Амрак атыкаӈан Елизавета осэри один, тунӈам аткимам тарав бэил эдэтэн хар хумэттин, гөникэн:
25– Эрэк Хунӈит бөчэн, хагды одыку Ноӈан мину илралрин, хадариму-да бэилтэки тачин аталникан.
Иисус Христос балдадяккон таимкачин
26Елизавета нюӈилэн аткикаӈлан осэрилэн Хэвки мэтумӈии – ангелу Гавриилу Галилейскайтаки городтаки Назареттаки 27асаткантаки Марияч гэрбэлэттытки хөрукэнин. Мария Иосифнюн, Давид ӈунмидукун бисинюн, мерэндэй голдыча ноӈантакин бисин. 28Ангел, Мариятки эмриди, гөнин:
– Өрэлдэли, Хэрлэвӈи! Хунӈит эрэгэр хиннюн бидэн! Хи асал элгэлэтэн Хэвкиду төрэсэмчэ бисэнри!
29Тачин ангел гөнэкэн, Мария гирбэлрин#1:29 Гирбэлдэй – здесь: оторопеть, смутиться., тарав төрэм долдариди, мяӈчиникан төрэм гончэвэн мэргэчидилрин. 30Ангел ноӈантакин гөнин:
– Эди ӈэлкил, Мария; Хи илраӈай Хэвкилэ баканри; 31нян тэпкэлэй осэри одинри, тадук Нярудю балдавкандинри, гэрбудинри-дэ Иисус. 32Ноӈан эгден бэй оградин, нян Ойдэлэт Биси Хутчин Ноӈман гэрбучилдир; нян тадук мут Хунӈит Хэвки Ноӈандун Ноӈан аманни Давид тэгэмэррон бөгрэдин; 33нян Иаков ӈунмин ойдэлин тэгэмэр один, тадук Тэгэмэрэдекэн эрэгэр ач мудна бидин.
34Мария-си ангелтаки гөнин:
– Он тарак бидин, би унэт эсэм мерэнчэ бис?
35Ангел ноӈантакин барагрин:
– Хиргэпты Хиран хиндулэ надин, нян Ойдэлэт Биси Эӈин Хину куптудин, теми-дэ Хиргэпчэ балдавканчас Хэвки Хутчин гэрбупчин. 36Тачин-та-ти-тта Елизавета, Хин ханис, эты балдавкан куӈав аси бичэ, хагды-да одыды, нярудьгай осэри один, укал-да нюӈин аткикаӈан осэрин тек одни. 37Өмэн-дэ Хэвки төрэнни ач эӈилэ эсни бивэттэ.
38Таракам Мария гөнин:
– Би Хэвки кэлмэн бисэм, тек тачин хин гөнчэгчинси бигрэдим.
Нян ангел ноӈандукун хөррин.
Мария Елизаветатки эмрэн
39Таралдула инэӈэлдулэ Мария, кимриди, хэлиӈчиникэн, городтаки Иудея урэкчэрдулэн биситки хөррин. 40Захария дюлан ириди, Елизаветанюн доровматтин. 41Ок-ка Елизавета Мария ноӈантакин доровариван долдарин, таракам ноӈан урлэн хутэн гургэлдэлрин, нян тадук Елизавета Хиргэбэн Хирандин эмдэи дован милтэрэвкэмрин, 42тарбач дылгурач дылганды төрэснин:
– Хи асал долатан Хэвкиду төрэсэмчэ бисэнри, төрэсэмчэ-дэ Хин урэс балдадиӈан дөн! 43Он-нян эрэк би хэрригэй бакрив, Мин Хунӈиву Энинни минтэки эмдэн. 44Дороваривус минтэки долдараку, мин хуту, уру долан унэт биси, хокниди, гургэлдэлрин. 45Тарак аси несэлкэн, ӈи, Хунӈит некэбэннэв гөнчэвэн, тэдечэ.
Мария икэнни
46Нян Мария гөнин:
– Мин ханьму Хунӈивут эскэнь эгдерукэнни;
47дялу-да Хэвкив, Мин Айчимӈав, өрэлдэн,
48тывмэкэм кэлмэги ичисэнчэлин.
Несэлкэнь тек эрэгэр мину чэлэн бэил
гэрбутчигрэдир,
49Эливун Эӈиӈэт хөнтэл ойдэлитэн Мину
огурукэнчэлин.
Эрэгэр Ноӈан Гэрбэн Хэрлэвӈи бидэн!
50Ӈунмирбу дюлэскитэкитэӈ Ноӈан Ноӈман
ӈэлрилбу илрандин,
51Мэн Эӈий Ноӈан ичукэнин,
няривладилбу, кэнели мулгантан бисэкэн,
ноӈкэчивкэнин,
52тэгэмэрэлбу тэгэлгэндукутэн тыкукэнин,
эгдесэчиврилбу-дэ огэрукэнин,
53демсилду аиӈгатан бөрин, эӈэелбу-нян ач
ялатта хөрукэнин.
54Ноӈан мэн кэлмэги Израилю, дӫми,
илралрин,
ноӈман бэлрин, айган овканин,
55амтылтакит, Авраамтаки, хурэлтэкин-дэ
эрэгэр дюлэски илран бидэн гөнчэй.
56Асукут илам аткикам Елизаветала биддыди, Мария мэн дюткий мучурин.
Иоанн Хэвкигри балдадякан
57Елизавета инэӈэӈэн иссакан, хуткэн няри балдарин. 58Нимэкэлни, ханил-да тарав долдаридюр, ноӈнюнни хокаӈчиритан, Хунӈит тачин ноӈман энтэкэе илранди огурэкэнчэвэн. 59Дяпкилан инэӈэӈнэн куӈав минэвкэндэвур эмритэн, аманни гэрбэдин Захарияч гэрбэдэвур некритэн. 60Куӈа энинни гөнин:
– Этэс тачин гэрбур, ноӈан гэрбэн Иоанн бидин.
61Эмчэл ноӈантакин гөнитэн:
– Хин ханилдулас ӈи-дэ тачин эч гэрбэлэттэ.
62Куӈа амман, ӈалдюр ичукэтникэн, улгимидилритэн, он-да ноӈан хути гэрбэннэвэн. 63Захария мов доскав бодэтэн гасчирин, нян тала дукрин: «Ноӈан гэрбэн Иоанн». Эйду бисил мянитан. 64Тармадит-та амӈан аӈаптин, ноӈан төрэлрин, Хэвкив эскэникэн. 65Тарбач чэлэн нимэкэлтэн хэӈулритэн, Иудея эйдулэн урэкчэрдулэ төрэӈнэн бисилэ тарав бичэв төрэдилритэн, 66ӈи-ккэ тарав долдарин, мяӈчиникан, мулгаттин:
– Ӈи эрэк куӈа бидин?
Айдит, Хунӈит эӈин ноӈнюнни бисин.
Захария икэнни
67Нян Захария, Иоанн аманни, Хиргэптыв Хираӈай бакриди, эйдуткин бэилтэки як-та эрэк куӈа оннаван, мэтудилрин:
68– Хэрлэвӈи бими мут Хунӈит, Израиль Хэвкиӈэн, ноӈан Мэн бэиӈэлтэкий эмрин, тарбач ноӈарбутан дэлмирин, 69ноӈан муттэки Эӈив Айчимӈагат, мэн кэлмэги Давид ӈунмидукун, эмувкэнин. 70Ноӈан хояв анӈану амаски Мэн мэтумӈэлби төрэндитэн муттэки эчин некэннэй болганарин, 71муту баргакалдукут, алитматтылдук-та дысуттэй гөнин, 72Ноӈан мут амтылдут Мэн илрами бөдэй гөнин, тарав-да ноӈарнюнтан Мэн гөлдэмэчими дӫӈчидай гөнин; 73тарав гөлдэмэчим Ноӈан Авраамду бөчэй, мут эливундут амандут, мутту-дэ бөдэй гөнин, 74баргакалдукут-та муту айчидай гөнин, ӈив-дэ эникэн ӈэлрэ, 75Ноӈман хэрлэникэн, айгараникан, эрэгэр мэр бинивур кэлмэлни бидэт, гөнин. 76Хи-си, Иоанн, Ойдэлэт Биси мэтумӈэн одинри; Хунӈит дюлдэлэн гиркаградинри, Ноӈан эмривэн эйдувэн бэилбу мэтуникэн, хоткан кимникан. 77Бэилтэки бөлганадинри, төнӈэкичу овканчатан аталаптиван, тачин айчивривутан мэтудинри. 78Хэвки эгдендулин илраӈчиридун ойгич нӫлтэн хенмэйдуки хедин. 79Тачин Хэвки химӈэндулэ тэгэттылбу ӈэрилукэндин, эрэгэр көкэм ӈэлрилбу бэлдин, хотарӈатта эрэгэр Аймулдантаки биситки нюндин.
80Куӈа-си исуддин, мэргэбэддин, ониӈагалдула#1:80 Ониӈаг – здесь: пустыня. биддин, мэн ичудеклэй Израилла окан.

© Библияв тулмачин Институт

Москва, 2001

ISBN 5-93943-008-2

ISBN 91-89122-50-X


Learn More About The Gospel of Luke