1
1Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně 2v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků 3a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno.
4Titovi, vlastnímu synu v obecné víře:
Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele.
Čistým vše čisté
5Nechal jsem tě na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. 6Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel,#dosl. manžel jedné ženy který má věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru. 7Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář, 8ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. 9Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.
10Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými, 11a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny. 12Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: „Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!“#výrok krétského filosofa Epimenida z Knóssu (6. stol. př. Kr.) 13Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej, ať jsou zdraví ve víře 14a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.
15Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic – nemají totiž čistou mysl ani svědomí. 16Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat jakékoli dobro.