Matouš 11
B21
11
1Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech.
Více než prorok
2Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky 3s otázkou: „Jsi Ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“
4Ježíš jim odpověděl: „Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: 5slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. 6A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje.“
7Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: „Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? 8Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k vidění v královských domech. 9Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. 10Toto je ten, o kterém je psáno:
‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou,
jenž připraví tvou cestu před tebou.‘#Mal 3:1
11Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. 12Ode dnů Jana Křtitele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují. 13Až po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. 14Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. 15Kdo má uši, slyš!
16Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsi a volají na druhé:
17‚Pískali jsme vám, a netančili jste;
naříkali jsme, a neplakali jste!‘
18Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!‘ 19Přišel Syn člověka, jí a pije – a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!‘ Moudrost je ale potvrzena svými skutky.“
Pojďte ke mně
20Městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že nečinila pokání: 21„Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu. 22Říkám vám: Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám! 23A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát až dodnes. 24Říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě.“
25V té době Ježíš řekl: „Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. 26Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. 27Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit.
28Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. 29Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. 30Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.“

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Learn More About Bible 21