Jeremiáš 1:3

Jeremiáš 1:3 B21

a to pokračovalo během vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, a až do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, totiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci.
B21: Bible 21
Share