Parallel
40
Vztyčení příbytku
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2„Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání.
3Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. 4Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany. 5Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěs. 6Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti. 7Mezi Stanem setkávání a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu. 8Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs.
9Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude svatý. 10Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatý. 11Pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec, a tak je posvětíš.
12Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. 13Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. 14Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice 15a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna jejich pokolení uvede do věčného kněžství.“
16A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal.
17Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. 18Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupy. 19Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
20Potom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil sochory a seshora ji přikryl slitovnicí. 21Když vnesl truhlu do Příbytku, pověsil v něm zastírající oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázal.
22Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl 23a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin přikázal.
24Naproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen 25a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal.
26Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář 27a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal.
28Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs. 29Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné oběti a obětoval na něm zápalné i moučné oběti, jak mu Hospodin přikázal.
30Mezi Stanem setkávání a oltářem postavil umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, 31aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy. 32Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázal.
33Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil.
34Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila Hospodinova sláva. 35A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva.
36Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. 37Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli až do dne, kdy se vznesl. 38Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách.