Parallel
3
Poslední dny
1Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. 2Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, 3bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, 4zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. 5Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.
6Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami, 7které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. 8Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi. 9Daleko se však nedostanou; jejich pošetilost bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou.
Poslední výzva
10Ty sis však osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost. 11Poznal jsi pronásledování a utrpení, která mě potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale ze všech vysvobodil. 12Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. 13Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší – budou svádět druhé, sami svedeni.
14Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. 15Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. 16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, 17aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.