2 Královská 1:15

B21
Bible 21

15Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: „Sestup s ním, neboj se ho.“
A tak vstal a šel s ním ke králi.