1 Korintským 11
B21
11
1Řiďte se mým příkladem, tak jako já Kristovým.
Pokrývka hlavy
2Chválím vás, že na mě stále pamatujete a držíte se učení, které jsem vám předal. 3Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.
4Každý muž, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu Tomu, který je mu hlavou. 5Stejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, který je jí hlavou; je to úplně stejné, jako kdyby se oholila. 6Pokud se žena nechce zahalovat, pak ať se rovnou ostříhá. Pokud se ovšem stydí ostříhat nebo oholit, pak ať se tedy zahaluje. 7Muž si nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou svého muže. 8Muž přece nebyl stvořen z ženy, ale žena z muže.#Gen 2:21–23 9Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži.#Gen 2:18 10Proto ať si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělům.
11V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. 12Vždyť jako je žena z muže, tak je zas muž skrze ženu – a všechno společně je z Boha. 13Posuďte sami: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? 14Copak vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? 15Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou jí totiž dány jako pokrývka. 16Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také ne.
Večeře Páně
17Když už jsem u napomínání, nemohu vás pochválit za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. 18Především se doslýchám, že když se scházíte v církvi, máte mezi sebou roztržky, a skoro tomu věřím. 19Musí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby se ukázalo, kteří z vás jsou spolehliví. 20To, co probíhá na vašich shromážděních, není žádná večeře Páně. 21Každý má k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opil. 22Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží církví natolik, že ponižujete ty, kdo nic nemají? Co na to mám říci? Mám vás pochválit? Za toto vás nechválím!
23Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, 24vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ 25Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“ 26Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.
27Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. 28Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. 29Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo#Pánovo v někt. rukopisech chybí tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. 30To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají. 31Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. 32Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem.
33Nuže, bratři moji, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé. 34Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní pokyny vám dám, až přijdu.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Learn More About Bible 21