Piiligu 1
HAG

Piiligu 1

1
Seema Naawunni n daa n maali durinye bunso zaa n ŋa
1Bunso zaa piiligu, Naawunni n daa n maalini saazu ni tiŋŋa. 2Tiŋŋa maa daa n niŋini binyoo, ka ligu ni koom paali u, Naawunni sii poli n jinna koom maa.
3Niŋi n na, Naawun yeli, “Cheli paaligu ta.” Lala mi niŋi. 4O nye paaligu maa, ka o veela. O barigi paaligu maa yi ligu la niŋi. 5O booli paaligu maa bee, ka booli ligu la mi yiiŋu. Zaanoori ni boguuniŋi n daa n niŋi o dapiiligu.
6Ka Naawunni lee n yeli, “Cheli bobiri barigi koom maa buyi. 7Bobiri maa ti seesi du saa, ka seesi ba tiŋŋa.” 8Ka Naawunni booli bobiri maa sagbaŋŋu. O zaanoori ni boguuniŋi n daa n niŋi daba ayi daari.
9Ka Naawunni lee n yeli, “Cheli koseesi n ba tiŋŋa laŋsi ziluŋko, ka tiŋgbaŋŋu kuuŋu o ta.” Lala mi niŋi. 10O booli tiŋgbaŋŋu kuuŋu la tiŋŋa, ka kolaŋsira la mini teeku. O nyaasi a, ka a veela.
11Ka Naawunni lee n yeli, “Cheli tiŋgbaŋŋu buli bumbula, seesi a niŋi chi baligu, ka seesi a niŋi tiisi baligu, ka a wanna.” A mi niŋi. 12Lala n na tiŋgbaŋŋu maa buli bumbula balisi. Naawunni nyaasi a, ka a veela. 13O zaanoori ni boguuniŋi n daa n niŋi daba ata daari.
14Ka Naawunni lee n yeli, “Cheli paaligusi ta sagbana niŋi, a barigi bee ni yiiŋu, jemani, daasi, a ni yuma. 15A zaa ni ba sagbana niŋi, a tira tiŋgbaŋŋu maa paaligu.” A mi niŋi. 16Lala n na, Naawunni maali paaligu karigu ni paaligu bila, ŋa la o tira bee paaligu, ŋa la o tira yiiŋu paaligu. Ka o maali ŋmeribiisi gba. 17A zaa ba sagbana niŋi tira tiŋgbaŋŋu maa paaligu, 18a nyaasira bee ni yiiŋu, ka barigi paaligu yi ligu niŋi. Naawunni nyaasi a, ka a veela. 19O zaanoori ni boguuniŋi n daa n niŋi daba anaasi daari.
20Ka Naawunni lee n yeli, “Cheli koom puu bunvuusira baligu zaa, a zoo n ba niŋi chaŋina. Ka cheli binyigira zaa, a ba niŋi yigira sagbana zu.” 21Naawunni daa n maali binnyaara kara niŋi koom puwa, a ni koom puu binnyaara zaa, a zoo n chaŋina, a ni niinsi balisi zaa. Naawunni nyaasi a, ka a veela. 22Naawunni nafa a, ka yeli, “Ya wasi n paali koom maa niŋi. Ka niinsi gba, a wasi.” 23O zaanoori ni boguuniŋi n daa n niŋi daba anu daari.
24Ka Naawunni lee n yeli, “Cheli tiŋgbaŋŋu binnyaara ni a balisi zaa ba niŋi, yiri buŋkobiri, moo puwa buŋkobiri, a ni binnyaara zaa.” A mi niŋi. 25Naawunni maali a zaa, ka nyaasi a, ka a veela.
26Ka Naawunni lee n yeli, “Cheli ti maali nisaaladima, ba ŋmaani ti, ka mari daama, a yi koom puu koroto niŋi, niinsi, a ni tiŋgbaŋŋu buŋkobiri zaa niŋi.” 27Naawunni maali nisaaladima, ba ŋmaani u. O maali ba daba ni poga. 28Naawunni nafa ba, ka yeli, “Ya dogira biisi, a paali tiŋgbaŋŋu maa, ka nyaasira u, a mari daama, a yi koom puu koroto niŋi, saazu niinsi, a ni bini zaa n chaŋina tiŋgbaŋŋu maa niŋi. 29Ya nyaasi, m ti ya ni chi baligu, a ni tiisi wala, a niŋi ya bindira. 30M naani moori ni vaari ti buŋkobiri, niinsi a ni tiŋvuurigusi, a niŋi a bindira.” Lala mi niŋi. 31Ka Naawunni nyaasi bunso zaa o n maali maa, ka a veela ga. O zaanoori ni boguuniŋi n daa n niŋi daba ayoobu daari.

©Ghana Institute of Linguistics, Literacy & Bible Translation (GILBTT)


Learn More About Naawun yatogiri, Piiligu gbaŋŋu Selections